Title Image

HANS BALDUNG GRIEN, (1484/85 – 1545), Hexensabbat